CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL, DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art.1. Denumirea Asociaţiei

Numele Asociaţiei este „Community Aid Romania” (denumită în continuare Asociaţia). Denumirea asociaţiei este rezervată conform dovezii nr. 126319 din data de 28.06.2013 emisă de Ministerul Justiţiei.

Art.2. Forma juridică

Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat, de interes comunitar, neguvernamentală, nonprofit, apolitică şi independentă. Asociaţia va funcţiona în toate situaţiile în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 26/2000 şi celelalte reglementări legale din România. Asociaţia va avea siglă, antet, ştampilă, conturi în lei şi în valută.

Art.3. Sediul Asociaţiei

Sediul Asociaţiei este în municipiul Bucureşti, bld. Bucureştii Noi nr. 78, bl. C1, ap. 14, sector 1. Sediul principal va putea fi mutat la o altă adresă din România, în condiţiile legii.

Art.4. Durata

Asociaţia se înfiinţează pe durată nelimitată.

Art.5. Scopul Asociaţiei

Scopul Asociaţiei este de a susţine, proteja şi contribui la dezvoltarea capitalului uman, social, cultural şi natural din România. Armonizarea interconexiunilor dintre planurile social, cultural, uman şi natural reprezintă soluţia optimă pentru garantarea resurselor tangibile şi intangibile în vederea satisfacerii nevoilor generaţiilor actuale şi viitoare.

În realizarea scopului Asociaţiei se vor aplica principiile de integritate, transparenţă, exemplul propriu, consultare cu factorii interesaţi, abordare personalizată, practică şi pe termen lung, replicabilitate.

Art.6. Obiectivele Asociaţiei

Pentru realizarea scopului, Asociaţia are următoarele obiective:

 • Realizarea de programe educaţionale care să stimuleze şi să contribuie la un mod de viaţă durabil la nivel de individ, organizaţii şi comunităţi din România şi din lumea întreagă;
 • Contribuirea la dezvoltarea şi susţinerea proiectelor necesare pentru îmbunătăţirea capitalului social şi uman;
 • Sprijinirea şi contribuirea la realizarea de programe de conservare şi reconstrucţie ecologică a capitalului natural;
 • Formarea, menţinerea şi dezvoltare de reţele pentru profesionişti, studenţi, cercetători şi persoane interesate de dezvoltarea capitalului social, natural şi uman;
 • Încurajarea activităţilor care prin natura lor contribuie la conservarea şi reconstrucţia capitalului natural;
 • Încurajarea activităţilor menite să protejeze mediul înconjurător şi resursele naturale neregenerabile;
 • Susţinerea comunităţilor rurale în vederea dezvoltării resurselor intangibile disponibile;
 • Participarea la procesul de integrare a minorităţilor din România şi întreaga lume;
 • Realizarea de programe şi dezvoltarea proiectelor de cercetare cu privire la capitalul social, uman şi natural.

Art.7. Obiectul de activitate

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • Conectarea diferiţilor factori de interes în jurul unor arii relevante pentru dezvoltarea capitalului uman, cultural, social şi natural ţării;
 • Implicarea în programe comune cu asociaţii internaţionale şi naţionale similare;
 • Diseminarea cunoştinţelor şi informaţiilor rezultate din activităţile Asociaţiei;
 • Promovarea resurselor de excelenţă profesională din comunitatea internaţională;
 • Organizarea de conferinţe, întâlniri, mese rotunde, grupuri de lucru, simpozioane, seminarii şi alte forme de programe educaţionale şi de comunicare;
 • Realizarea de incubatoare de proiecte ce vizează îmbunătăţirea nivelului de trai şi capitalului uman şi social, prin sprijinirea întreprinzătorilor de la faza de idee până la faza de implementare;
 • Colectarea, realizarea şi distribuirea de informaţii, materiale, studii, studii de bună practică, pentru publicul larg sau diferiţi factori de interes;
 • Schimburi de experienţă între indivizi, organizaţii şi ţări;
 • Contribuţie la dezvoltarea şi implementarea de sisteme de măsurare şi indicatori ai performanţelor în dezvoltare durabila;
 • Crearea cadrului pentru interacţiune între oamenii de afaceri ce urmăresc includerea preocupărilor sociale şi de mediu în organizaţiile pe care le reprezintă;
 • Proiecte de cercetare solicitate de beneficiari interni şi externi;
 • Lobby la nivel central şi local  pentru susţinerea de pachete noi sau modificări legislative ce sprijină dezvoltarea durabila; implicarea în procesul de elaborare şi implementare al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă în limita scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 • Angajarea în orice formă de activitate legată direct de promovarea şi realizarea scopului Asociaţiei;
 • Punerea în practică a unor proiecte de conservare şi reconstrucţie ecologică a mediului înconjurător;
 • Realizarea de filme documentare şi emisiuni educative pentru televiziune;
 • Misiuni expediţionare, educative şi/sau de cercetare.

Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.

CAPITOLUL II: MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.8. Calitatea de membru

Membri fondatori

Membrii fondatori sunt reprezentaţi de grupul iniţial de persoane fizice care participă la înfiinţarea Asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale. Membrii fondatori sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei.

Membri cu drepturi depline

Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană care îşi dovedeşte interesul şi disponibilitatea pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Calitatea de membru cu drepturi depline se conferă de către Adunarea Generală în urma aprobării cu majoritate de cincizeci la sută plus unu din voturile valabil exprimate ale celor prezenţi la Adunarea Generală ordinară. Păstrarea calităţii de membru este condiţionată de rezultatul evaluării performanţelor, conform Regulamentului Intern.

Asociaţia poate stabili şi alte categorii de membri, în afara celor cu drepturi depline, cum ar fi Membri simpatizanţi sau Membri de onoare, ale căror drepturi şi obligaţii sunt precizate în Regulamentul Intern al Asociaţiei.

Calitatea de membru nu este transferabilă sau cesionabilă.

Procedurile de obţinere şi de păstrare a statutului de membru sunt precizate în Regulamentul Intern al Asociaţiei.

Art.9. Drepturile ce decurg din calitatea de membru

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi de control ale Asociaţiei, să pună în discuţie probleme, să ia parte la dezbateri şi să-şi exprime decizia prin vot când este cazul;
 • să primească informaţii cu privire la activitatea Asociaţiei;
 • să aibă acces şi să contribuie la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare ale Asociaţiei;
 • să poată beneficia de condiţiile oferite de Asociaţie pentru informare şi dezvoltare profesională.

Art.10. Obligaţiile ce decurg din calitatea de membru

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să respecte prevederile statutului Asociaţiei, acţionând în conformitate cu scopul şi spiritul acestuia;
 • să respecte Regulamentul Intern al Asociaţiei;
 • să se implice în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor Asociaţiei;
 • să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei;
 • să nu aducă prejudicii imaginii sau patrimoniului Asociaţiei.

Art.11. Pierderea calităţii de membru

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în una din următoarele situaţii:

 • retragerea, din proprie iniţiativă, comunicată Consiliului Director în conformitate cu Regulamentul Intern al Asociaţiei.
 • absenţa nejustificată la două Adunări Generale ordinare consecutive ale Asociaţiei;
 • incapacitatea sau decesul persoanelor fizice;
 • excluderea decisă, în condiţiile legii, de Adunarea Generală în cazul încălcării prevederilor statutului şi pentru prejudicii aduse Asociaţiei;

 

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Art. 12. Organele de conducere

Conducerea Asociaţiei este structurată astfel:

 • Adunarea Generală: reprezintă totalitatea membrilor cu drepturi depline al asociaţiei. Adunarea generală are în competenţă hotărârea strategiei, alegerea celorlalte organe de conducere şi controlul activităţii generale a Asociaţiei;
 • Consiliul Director: este organul executiv al Asociaţiei şi exercită conducerea Asociaţiei; Consiliul Director se compune din Preşedinte şi minim doi membri ai Consiliului, la care se pot adăuga alţi membri.
 • Preşedintele: exercită conducerea curentă şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, în ţară şi în exterior. Preşedintele conduce Consiliul Director din care face parte.
 • Membrii Consiliului Director: asistă Preşedintele în conducerea curentă şi ţin locul Preşedintelui, atunci când acesta nu este disponibil.

Art. 13. Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem al Asociaţiei.

Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director şi poate fi adunare ordinară sau extraordinară.

Adunarea Generală ordinară se convoacă de două ori pe an, semestrial, conform Regulamentului Intern. Convocarea Adunării Generale trebuie să fie însoţită de ordinea de zi şi trebuie făcută cu cel puţin 15 de zile înainte de data fixată.

Adunarea Generală extraordinară are loc ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului Director. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi de către Cenzor sau Comisia de Cenzori, în cazul în care constată abateri grave în administrarea Asociaţiei.

Adunarea Generală este legal constituită dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din membrii Asociaţiei, personal sau prin mandatar. Mandatarul poate fi ales numai dintre membrii cu drepturi depline ai Asociaţiei. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită, se va face o nouă convocare la o dată ulterioară. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită indiferent de numărul de participanţi.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot cu majoritate simplă (cinzeci la sută plus unu), cu următoarele excepţii: modificarea Statutului, dizolvarea, fuziunea sau divizarea Asociaţiei, demiterea unor membri ai Consiliului Director sau a întregului Consiliu, excluderea unor membri ai Asociaţiei, înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale ale Asociaţiei sau Societăţi Comerciale deţinute de Asociaţie, cazuri în care este necesară o majoritate de două treimi dintre votanţi. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui Asociaţiei este hotărâtor.

Adunarea Generală este condusă de către Preşedinte sau de către un alt membru al Consiliului Director, în lipsa Preşedintelui.

Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 • alege, dintre membrii Asociaţiei, organele de conducere;
 • aprobă Regulamentul Intern;
 • decide asupra măririi sau reducerii patrimoniului Asociaţiei;
 • alege şi revocă cenzorul sau Comisia de Cenzori ai Asociaţiei;
 • soluţionează cererile de înscriere în Asociaţie şi exclude membri ai Asociaţiei;
 • aprobă strategia Asociaţiei pe termen mediu şi lung;
 • aprobă planul anual de activităţi ale Asociaţiei împreună cu bugetul de venituri şi cheltuieli propuse de Consiliul Director;
 • acordă vot de încredere fiecărui membru al Consiliului Director în urma prezentării evaluării anuale a planului de activităţi sau evaluării planului de redresare.
 • adoptă propuneri ale Consiliului Director privind modificarea structurii organizatorice a Asociaţiei;
 • modifică statutul Asociaţiei;
 • decide deschiderea de filiale şi sucursale, afilierea la alte organizaţii în conformitate cu scopul Asociaţiei şi legislaţia în vigoare;
 • decide lărgirea obiectului de activitate, conform scopului Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare;
 • revocă membri ai Consiliului Director sau întregul Consiliu;
 • decide dizolvarea Asociaţiei şi numeşte lichidatorii.

Art. 14 Efect cu caracter de obligativitate

Deciziile Adunării Generale au caracter de obligativitate pentru toţi membrii Asociaţiei.

Art. 15. Consiliul Director

Consiliul Director se constituie din minim trei membri. Membrii Consiliului Director sunt aleşi nominal în funcţii de către Adunarea Generală. Principala responsabilitate a Consiliului este să asigure funcţionarea Asociaţiei în conformitate cu statutul acesteia.

Funcţiile şi atribuţiile membrilor Consiliului Director sunt prevăzute în Regulamentul Intern.

Consiliul Director se întruneşte cel puţin de doua ori pe semestru şi ori de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al Consiliului Director.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor Consiliului Director, acesta îşi poate constitui organe de lucru permanente sau temporare, în funcţie de necesităţi.

Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majoritar al membrilor Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este hotărâtor.

În caz de vacanţă sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului Director, ceilalţi membri decid asupra preluării atribuţiilor acestora sau a convocării Adunării Generale.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
 • soluţionează cererile de înscriere de noi membri, pe care le supune spre validare Adunării Generale;
 • propune Adunării Generale excluderea de membri;
 • întocmeşte programul de activitate şi bugetul pe o perioadă de un an şi le supune aprobării Adunării Generale;
 • întocmeşte şi prezintă raportul de activitate Adunării Generale la sfârşitul anului respectiv în baza căruia se va acorda vot de încredere fiecărui membru al Consiliului Director în parte
 • În cazul în care un membru al Consiliului Director întruneşte sub o treime voturi de încredere are obligaţia să redreseze situaţia prin implementarea masurilor adoptate în respectiva Adunare Generală şi să prezinte un nou raport de activitate la următoarea Adunare Generala ordinara (în următorul semestru) când un nou vot de încredere va fi organizat. În cazul în care şi de această dată membrul respectiv al Consiliului Director obţine sub o treime voturi de încredere, este revocat imediat din funcţia de membru al Consiliului Director.
 • Dacă este cazul, propune spre aprobare Adunării Generale modificarea structurii organizatorice a Asociaţiei pentru realizarea cât mai eficientă a scopului şi obiectivelor acesteia;
 • angajează personal salariat sau indemnizat, necesar desfăşurării activităţii specifice Asociaţiei, în limita bugetului aprobat;
 • stabileşte şi întreţine relaţiile cu terţii;
 • ţine evidenţa oficială a membrilor Asociaţiei;
 • are orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 16 Preşedintele

Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.

Preşedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului Director.

În caz de vacanţă sau indisponibilitate a Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de membrii Consiliului Director.

 

CAPITOLUL IV: ORGANELE DE CONTROL

Art. 17. Controlul intern

Dacă numărul membrilor Asociaţiei este mai mare de 15, controlul intern al Asociaţiei, inclusiv cel financiar, este asigurat de un Cenzor. Dacă numărul membrilor Asociaţiei înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale este mai mare de 100, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori, formată din minim 3 persoane. Cenzorul sau Comisia de Cenzori sunt aleşi de Adunarea Generală, pe o perioadă de un an.

Hotărârile Comisiei de Cenzori se iau cu majoritate de voturi.

Cenzorii controlează şi verifică periodic activitatea Asociaţiei şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă la fiecare Adunare Generală ordinară. În cazul în care constată abateri grave în administrarea Asociaţiei, Comisia de Cenzori convoacă de urgenţă Adunarea Generală.

Art. 18. Controlul extern

Consiliul Director al Asociaţiei poate stabili un auditor extern care să auditeze rapoartele anuale publice ale Asociaţiei.

 

CAPITOLUL V: PATRIMONIUL

Art. 19. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 800 lei (opt sute de lei) şi se compune din aport în numerar al membrilor fondatori ai Asociaţiei.

Patrimoniul Asociaţiei se constituie şi se formează din următoarele surse:

 • contribuţia iniţială a membrilor fondatori;
 • taxe şi cotizaţii ale membrilor, aşa cum sunt specificate în Regulamentul Intern;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de fundaţie, venituri realizate din activităţi economice directe;
 • donaţii, sponsorizări, granturi, legate, moşteniri, daruri oferite de orice membru al Asociaţiei sau de către alte persoane fizice sau juridice, sub condiţia aprobării Consiliului Director;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din ţară sau din străinătate, destinate realizării scopurilor Asociaţiei. Asociaţia poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.

 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE

Art. 20. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale care reglementează înfiinţarea şi organizarea asociaţiilor nonprofit.

Art. 21. În caz de dizolvare a Asociaţiei, Adunarea Generală va hotărî cu majoritate de voturi lichidarea patrimoniului, în condiţiile legii.

Prezentul statut a fost redactat de părţi, adoptat şi semnat de asociaţii-membri fondatori, în şedinţa de constituire din data de 30.03.2006, în 6 (şase) exemplare, azi, data autentificării, eliberându-se 5 (cinci) exemplare.